Search

 
News

MAM press release as reported in the media - 30/6/2007

The Times of Malta
link to The Times of Malta

Mater Dei Hospital inauguration tonight
Cynthia Busuttil

Prime Minister Lawrence Gonzi will inaugurate the Lm220 million Mater Dei Hospital tonight, but although the hospital is expected to be fully functional by the end of the year the public is still in the dark over when it will start offering medical services.

At the same time, agreements have still to be reached with doctors and nurses about migration and conditions of work.

Well-informed sources said wards are expected to migrate to the new hospital around the end of August and the beginning of September.

However, although the migration sequence has been finalised, the authorities are not giving any dates for when medical services will move to Mater Dei. A spokesman for the new hospital said that since the first phases might have an effect on later ones, it was imprudent to give dates, as a delay in the first stages might have a direct effect on later ones.

The migration will kick off next month with the transfer of the administration, management and support services, followed by the Outpatients Department.

The spokesman said the inpatients phase will take some three to four months on its own. The less risky departments will be the first to move, progressing to the more complicated and risky ones, including the Accident and Emergency Department and the Intensive Therapy Unit. The last phase will consist in the transfer of education facilities.

Attempts will be made to transfer the least possible number of patients from St Luke's to Mater Dei because of patient safety and to reduce inconvenience. Patients undergoing rehabilitation and social cases will not be taken to Mater Dei.

The weekly running costs of the new hospital are estimated at Lm1.2 million, Lm200,000 more than that of St Luke's Hospital. The project has cost Lm221.5 million plus VAT.

The government is being urged by the Medical Association of Malta to invest enough resources to retain its most valuable resource - medical staff. The association expressed hope that negotiations on several aspects of hospital operations would be concluded in the near future so that the hospital can start functioning.

Negotiations with the nurses' union are also ongoing and president Paul Pace said while it was good that discussions were underway, there were no guarantees that solutions would be found. The union believes that the shortage of nurses will be exacerbated once Mater Dei opens.

The Malta Independent
link to The Malta Independent
MAM urges government to conclude negotiations

The Medical Association of Malta (MAM) said it hoped the government would conclude the on-going negotiations with it so that the new hospital could start functioning without further delay.

Welcoming the end of the hospital’s construction phase, MAM said that although negotiations had started very late, it was confident that there was enough goodwill on both sides for them to be concluded in the near future.

“MAM has made constructive proposals to modernise working conditions for doctors.

“With these changes, patients will be better served and both waiting times and waiting lists can be shortened, resulting in a true improvement in the delivery of services,” it said.

“If the government truly believes in making the new hospital work, it should be prepared to invest enough resources to retain its most valuable resource, medical manpower. Only then can the Lm250 million investment in construction and equipment be translated into true benefit to the patient.”

L-orizzont
link to L-orizzont

Illum jigi inawgurat l-Isptar Mater Dei
Ghadu ma ntlahaqx ftehim mal-MAM u l-MUMNWaqt li kollox jidher li huwa lest biex illum issir iç-çerimonja ta’ l-inawgurazzjoni uffiçjali ta’ l-Isptar Mater Dei – sptar li sewa aktar minn Lm250 miljun u li l-awtoritajiet qegœdin jiddeskrivuh bœala wieœed “state of the art” – gœad ma ntlaœaq l-ebda ftehim fin-negozjati li l-Gvern qed ikollu kemm ma’ l-Assoçjazzjoni Medika ta’ Malta (MAM) kif ukoll mal-Malta Union of Midwives and Nurses (MUMN).

Sa lejlet l-inawgurazzjoni uffiçjali, l-Assoçjazzjoni Medika kienet gœadha tœeĉĉeĉ lill-Gvern biex jikkonkludi n-negozjati li qed ikollu magœha biex b’hekk dan l-isptar il-ĉdid ikun jista’ jiffunzjona mingœajr aktar dewmien. “Gœalkemm in-negozjati bdew tard œafna, il-MAM hija fiduçju˙a li te˙isti rieda tajba bi˙˙ejjed mi˙-˙ewĉ naœat biex dawn in-negozjati jkunu konklu˙i fil-futur qrib”, spjega s-Segretarju Ĉenerali tal-MAM, Dr Martin Balzan.

Huwa qal li l-MAM ressqet proposti kostruttivi biex jiĉu modernizzati l-kundizzjonijiet li bihom jaœdmu t-tobba. Skond it-Tabib Balzan, b’dawn il-bidliet proposti, il-pazjenti jistgœu jiĉu moqdijin aœjar apparti li jonqos i˙-˙mien li wieœed ikollu jistenna gœal xi intervent mediku kif ukoll ukoll il-lista ta’ stennija. B’danakollu jkun tassew qed jitjieb is-servizz mediku provdut.

“Jekk il-Gvern tassew jemmen li jrid jagœmel dan l-isptar jaœdem b’effiçjenza, allura jrid ikun ippreparat li jinvesti bi˙˙ejjed ri˙orsi biex i˙omm ir-ri˙ors tant prezzju˙ li gœandu, il-persuni mediçi. Huwa b’dan biss li l-investiment ta’ Lm250 miljun fil-bini u l-attrezzi ta’ dan l-isptar jkunu riflessi fl-aqwa benefiççju gœall-pazjent”, saœaq is-Segretarju Ĉenerali tal-MAM.

Fl-istess ilma, jekk mhux agœar, jinsabu n-negozjati bejn il-Gvern u l-Malta Union of Midwives & Nurses. Is-Segretarju Ĉenerali ta’ l-istess unjin, Colin Galea jisœaq li “jekk irridu li fl-Isptar Mater Dei inkomplu noffru l-istess servizzi li aœna mdorrijin nagœtu fl-Isptar San Luqa, allura jkollna b˙onn mill-inqas 200 infermieri ĉodda”.

Il-MUMN qed tgœid li bin-numru pre˙enti ta’ infermieri, hija bl-ebda mod ma tista’ tiggarantixxi t-tkomplija tas-servizz li qiegœed jingœata bœalissa, u jekk kollox jibqa’ gœaddej kif inhu, allura se ssofri l-kwalità tal-œajja tal-pazjenti kif se jkollha effett ukoll il-qagœda psikoloĉika tal-membri tagœna kaw˙a ta’ stress ˙ejjed.
 
 
Developed by Alert Communications|  Disclaimer  |  Copyright  |  Privacy Policy
 
Home Home Home