Search

 
Press Releases

Joint Press Release by trade unions - Govt Collective agreement - 20/12/2004

POZIZZJONI UNANIMA MILL-UNIONS DWAR IL-FTEHIM KOLLETTIV G}ALL-IMPJEGATI FIS-SETTUR PUBBLIKU

F’laqgha li saret illum bejn il-Unions li jirraprezentaw l-impjegati fis-Sevizz Pubbliku (GWU, UhM, MUMN, MUPP, MUT, MAM u l-Ufficcju tal-Prim Ministru, il-gvern baqa’ jsostni l-pozizzjoni originali tieghu fir-rigward tal-ftehim kollettiv ghas-snin 2005-2007. Dan ifisser li, fost affarijiet o]ra, il-gvern qed jinsisti li jimponi freeze fil-pagi g]ajr ghall-oghli tal-hajja, freeze fl-increments ghat-tliet snin li gejjin, it-tnehhija tal-pre-retirement leave, u tnaqqis fil-]las ta’ overtime.

Min-naha taghhom il-Unions unanimament iddikjaraw li dawn il-proposti tal-gvern huma inaccettabbli. Il-Unions spjegaw ukoll li kien inaccettabbli ghalihom li l-gvern arbitrarjament jimplimenta tibdil li jolqot il-kundizzjonijiet tax-xoghol u ghalhekk huma wissew b’determinazzjoni qawwija li kemm-il darba l-gvern jiehu din it-triq ta’ konfrontazzjoni huma mhux ser ikollhom ghazla ohra ghajr li jiehdu kull mizura u azzjoni li jhossu xierqa fic-cirkustanzi.

Intant, il-Unions insistew mal-gvern li minnufih ghandu jitkompla l-process ta’ negozjati dwar il-ftehim kollettiv li wasal biex jeskadi fil-31 ta’ Dicembru 2004 fl-interess ta’ stabilita’ industrijali fil-pajjiz.Mario Sacco (UHM)
Josephine Attard Sultana (GWU)
Dr. Paul Bartolo (MUPP)
Rudolph Cini (MUMN)
Joseph P. DeGiovanni (MUT)
Dr. Martin Balzan (MAM)

20 ta’ Dicembru 2004 
 
Developed by Alert Communications|  Disclaimer  |  Copyright  |  Privacy Policy
 
Home Home Home